۱۵ خرداد، ۱۳۸۹

ملوان زبل و اون خانوم لاغره

افراد بشمر سه به خط شن! بشمر یک - بشمر دو - بشمر سه! افراد حاضرن؟

بله قربان!


افراد لنگرها رو بکشییییید!

اطاعت قربان! مثله اینکه مشکلی هست قربان! لنگر به چیزی گیر کرده قربان!


کاری نداشته باشید! افراد با تمام توان لنگرها رو بکشییید! چیز خاصی نیست ، کابل اینترنت خلیج فارسه! لنگرها رو بکشیییید!

هیچ نظری موجود نیست:

\