۰۸ مرداد، ۱۳۸۹

#52

از بیرون صدای شلیک گلوله شنیدم و فهمیدم که اوضاع همه چیز در دنیا روبه راه است

عامه پسند
چارلز بوکفسکی

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

آره مهه چی آرومه، من هنوزم شبها پشت پنجره اتاقم صدای پا میشنوم و پچ پچ دخترانی که به اونجا پناه اوردن،

\