۲۳ دی، ۱۳۸۹

آورده اند که دراورده اند

آورده اند که در ری طفلی بوده است که بزرگان و مشاهیر ری، همه در طالعش بزرگی و شوکت دیده بودند و بر سعادتمندی اش تردید به خود راه نمیدادند.
قرین همان ایام آمده که در صباحی، طفل در مکتب استاد را خطاب کرد: شیخنا! آیا یک قادر مطلق بر همه چیز قادر است؟
شیخ بی درنگ طفل را پاسخ گفت آری.
طفل مجدد پرسید که: پس آیا وی میتواند جهان را به اندازه سر سوزنی کوچک کند و آن سوزن را به اندازه درختی ستبر بزرگ کند و آن سوزن ستبر را از فرج مادرت و سپس سوراخ ما.تحت خواهرت عبور دهد و سپس دستور دهد چهار گله سگ تازی هار بیایند و به مادرت تجا.وز کنند؟اصلا خودم بیام با یچه های مکتب بزنم آبجیتو ب.گام فیلم بگیرم فیلمشو بذارم برات؟ بدم 5تا افغانی رسیدگی کنن به وضعیت ننت؟ عمه خراب! حروم لقمه! هرسوالی که میپرسم تو باید حنما جواب بدی؟ عن!

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

تو چه مغزی داری واسه فکر کردن به این چیزا که چی می ره کجای عمه و مادر مردم
بچه بشین سر کار و زندگیت

\