۱۴ اسفند، ۱۳۸۹

کریس انجل (موسی)

- نه موسی! نه موسی! تو نباید عصا رو قورت بدی! عصا معجزه توئه!
-- جدا؟ فک کردم این دفعه هم امتحانه!

خدا و حضرت موسی - اعطای معجزه به موسی

هیچ نظری موجود نیست:

\