۰۲ مهر، ۱۳۹۰

مطالعات فلسفی

از نقطه نظر تاریخی و فرهنگی و دیگر نقطه های نظر، هر انسانی که خواسته با ذهن الکنش درباره ضعف ذهن و مشکلات ذهن و الکن بودن آن حرف بزند خیلی گه خورده است.

هیچ نظری موجود نیست:

\