۰۴ مرداد، ۱۳۹۰

کارگاه ترجمه - 2

Simona!

You’re getting older
Your journey’s been
Etched on your skin

Simona!

Wish I had known that
What seemed so strong
Has been and gone
I would call you up every Saturday night
And we both stayed out ’til the morning light
And we sang, "Here we go again"

1973 - James Blunt


سیمونا
داری خرفت میشیا!
اون سفره بود؟یادته؟
جاش رو پوستت مونده (بهت رفته)
سیمونا؟ هو؟
میدونی که اون چیزایی که داشتی
دیگه نداری!
هرشنبه بهت زنگ میزدم
که پاشو بریم بیرون تا صب
صبح که میشد باهم میخوندیم: "حلیم سد متی" (2بار)

1973(سیمونا) - جیمز بلانت

۰۱ مرداد، ۱۳۹۰

عاشقیت

مریض شده، درازش کردیم وسط خونه،تب داره.همش هذیون میگه. میگه منو ببرید پیش دکتر زیلیتول تا حالم خوب شه.
رفتم یه جعبه آدامس زیلیتول گذاشتم بغلش.
شروع کرد باهاش به حرف زدن. به دکتر زیلیتول گفت حالش چجوریه دقیقا. حرفاش که تموم شد از من یه لیوان آب خواست. یه ادامس رو با آب قورت داد. رو کرد به من گفت این قرصا اثر جانبی دارن. ادم خوابش میگیره اینارو میخوره.
گرفت خوابید

۳۱ تیر، ۱۳۹۰

جشنواره تابستانی ترجمه

Summer Wine
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring
My summer wine is really made from all these things
A song that I had only sang to just a few
She saw my silver spurs and said let's pass some time
And I will give to you summer wine
Ohh, summer wine

Summer Wine - From Nancy Sinatra And Lee Hazlewood

شراب تابستانی

توت فرنگی،گیلاس و بوسه فرشته ای در باهار
شراب تابستونی من واقعا از این بالایی ها ساخته شده

آهنگی که من برای چند نفر خوندمش و عنشو در نیوردم.
اون اسپرز نقره ای منو دید و گفت: لختی اینجا شل کن بابا
تا من به تو شراب تابستونی بدهم.
اووووه.شراب تابستونی

با صدای نانسی سیناترا و همکاری لی هاضلووت
\