۲۲ فروردین، ۱۳۹۲

واحد هجدهم غربی

کوکب خانوم پریود بود که عده ای از مهمانان سرزده در زدند. کوکب خانوم بی حوصله رفت پشت ایفون و گفت: ما جنده ها هم ماهی سه روز تعطیلی نداریم؟ بعد ایفون رو کوبید رو جایش. یکی از مهمانهای سرزده که دم در ایستاده بودند شروع به کرد به خاراندن سر آلتش و پرسید: کوکب چی گفت؟

هیچ نظری موجود نیست:

\