۳۰ شهریور، ۱۳۹۲

اسپ

من جوون تر که بودم اسب بودم از نجابت. باهام چارنعل تا خیلی جاها میرفتن

هیچ نظری موجود نیست:

\