۲۳ خرداد، ۱۳۹۳

دیگه غلط کردن، گه خوردن، معذرت خواهی کردن فایده نداره، نداره، نداره.

هروقت فکر کردم خیلی زرنگم سه برابر زرنگی ای که کرده بودم رو پس دادم. 

هیچ نظری موجود نیست:

\