۲۶ فروردین، ۱۳۹۴

اگه بخوام راستشو بهتون بگم باید بگم که تنهایی کاری از پیش نمیره. منم خیلی تنها شدم. اینام یه لشگرن، منم که فقط خودمم دیگه. 
\